งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UCBP และผลการศึกษาได้แล้วที่นี่

ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 29 รายการ
ปีที่เริ่ม ชื่อโครงการ ประเภทหัวข้อ สถานะงานวิจัย
2563 การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี: โรค Mucopolysaccharidosis (MPS) โรคหายาก อยู่ระหว่างพัฒนา proposal

การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรม แอลเอสดี: โรค Mucopolysaccharidosis (MPS)

2563 การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี: โรค Pompe โรคหายาก อยู่ระหว่างพัฒนา proposal

การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ (Access to care) กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี : โรค Pompe disease

2563 การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH โรคหายาก อยู่ระหว่างพัฒนา proposal

การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH

2563 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง self kit

2563 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal

การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปีละ 1 ครั้ง กลุ่มอายุ 60 ปี

2563 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม mammogram และหรือ อัลตราซาวนด์ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

2563 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment ในประชากรไทย การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ระหว่างพัฒนา proposal

อุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมองชนิดปรับแรงดันได้ valve kit ในผู้ป่วย hydrocephalus

2563 การวิเคราะห์ผลกระทบทางงบประมาณและการศึกษาความเป็นไปได้ของของการรักษาหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะแบบซับซ้อน โดยการสร้างภาพ 3 มิติในประเทศไทย การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ระหว่างสรรหาทีมวิจัย

แผ่นปิดหน้าอกเพื่อการรักษาหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะแบบซับซ้อน โดยการสร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้หลักการความหน่วงไฟฟ้า

2563 โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ พิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์

การเบิกค่าใช้จ่ายจากการใช้ Extracorporeal membrane oxygenation หลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหายาก

2563 โครงการศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทย 2564 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
  • การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • การดูแลรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุแบบครบวงจร
  • การตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร

การตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา