สถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ตรวจสอบสถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่คุณเสนอมาได้แล้วที่นี่
ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 173 รายการ
ปีที่เสนอ หัวข้อปัญหา สถานะหัวข้อ
2564 ข้อเข่าเทียมชนิดที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไข (Revision Knee Prosthesis)
ผู้เสนอ : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2564 อุปกรณ์ใส่โพรงกระดูกเพื่อเชื่อมข้อเท้าและข้อใต้เท้า (tibiotalocalcaneal fusion nail: TTC nail)
ผู้เสนอ : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2564 สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูสอดแกนนำทาง (cannulated screw)
ผู้เสนอ : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2564 การตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2564 บริการตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25 – 59 ปี
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2564 บริการตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2564 บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
2564 การเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองและบำบัดอย่างสั้นผู้มีปัญหาการดื่มสุราด้วยกลไกการจัดสรรงบประมาณแบบ fee schedule
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2564 การจัดบริการช่วยเหลือเด็กสตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : ไม่ระบุ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
2564 ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ (Mechanical thrombectomy)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา ข้อเข่าเทียมชนิดที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไข (Revision Knee Prosthesis)
ผู้เสนอ : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา อุปกรณ์ใส่โพรงกระดูกเพื่อเชื่อมข้อเท้าและข้อใต้เท้า (tibiotalocalcaneal fusion nail: TTC nail)
ผู้เสนอ : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูสอดแกนนำทาง (cannulated screw)
ผู้เสนอ : คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา การตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา บริการตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25 – 59 ปี
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา บริการตรวจสุขภาพช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้ออยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา การเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองและบำบัดอย่างสั้นผู้มีปัญหาการดื่มสุราด้วยกลไกการจัดสรรงบประมาณแบบ fee schedule
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา การจัดบริการช่วยเหลือเด็กสตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : ไม่ระบุ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้ออยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2564
หัวข้อปัญหา ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ (Mechanical thrombectomy)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้ออยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ

การค้นหา